با میکروکنترلر AVR

350,000 تومان
پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی
350,000 تومان
پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی
350,000 تومان
پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی
300,000 تومان
پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی
300,000 تومان
پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی