:: انصراف سفارشات تا قبل از ارسال، شامل هیچ هزینه ای نخواهد بود.
:: در صورتي كه بسته پس از ارسال برگشت بخورد، خريدار موظف به پرداخت مجدد كل هزينه ارسال خواهد بود.

:: تازماني كه درب جعبه محصولات باز نشده است، مشتری تا 7 روز پس از تحویل بسته میتواند از خرید انصراف دهد و فقط هزینه بازپس فرستادن کالا برعهده مشتری خواهد بود.