:: قيمتها بدليل نوسانات بازار بروزرساني مي شوند، قيمت اعلام شده در زمان قطعي شدن سفارش مشتري معتبر است.