:: خدمات پس از فروش فقط شامل رفع عیب سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
:: هزینه رفع عیب، سفارشاتی كه دچار آسيب ديدگي در زمان حمل شوند به عهده فروشگاه خواهد بود.